Data publikacji ogłoszenia: 21.03.2024

INFORMACJA nt. SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2023

Zarząd Petrolinvest S.A. (dalej: “Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z przeciągającym się brakiem dostępu do dokumentów Spółki i długotrwałością prowadzonego w tej sprawie postępowania karnego nie jest możliwe sporządzenie skonsolidowanego raportu finansowego za rok obrotowy 2023 aż do czasu zwrócenia Spółce dokumentów pozwalających na podjęcie właściwych działań sprawozdawczych. Z tego powodu została również umorzona sprawa obowiązku złożenia dokumentów finansowych za rok obrotowy 2022.

Ryszard Małecki – Prezes Zarządu
Katarzyna Wlaźlak – Wiceprezes Zarządu


Data publikacji ogłoszenia: 28.03.2023


INFORMACJA nt. SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2022

Zarząd Petrolinvest S.A. (dalej: “Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z dalszym brakiem dostępu do dokumentów Spółki i prowadzonego w tej sprawie postępowania karnego nie jest możliwe sporządzenie skonsolidowanego raportu finansowego za rok obrotowy 2022 aż do czasu zwrócenia Spółce dokumentów pozwalających na podjęcie właściwych działań sprawozdawczych. Z tego powodu została również umorzona sprawa obowiązku złożenia dokumentów finansowych za rok obrotowy 2021.

Ryszard Małecki – Prezes Zarządu
Katarzyna Wlaźlak – Wiceprezes Zarządu


Data publikacji ogłoszenia: 28.03.2023


INFORMACJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA O ROZWIĄZANIE POMORSKICH FARM WIATROWYCH SP. Z O.O. W TRYBIE art. 25a USTAWY O KRS

Zarząd Petrolinvest S.A. (dalej: “Spółka”) niniejszym informuje, że postanowieniem z dnia 1 marca 2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku – na skutek sprzeciwu Spółki i mając na względzie interes akcjonariuszy – umorzył postępowanie o rozwiązanie Pomorskich Farm Wiatrowych Sp. z o.o. w trybie art. 25a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ryszard Małecki – Prezes Zarządu
Katarzyna Wlaźlak – Wiceprezes Zarządu


Data publikacji ogłoszenia: 20.12.2022


WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA PETROLINVEST S.A. W DNIU 19 GRUDNIA 2022 r.


Data publikacji ogłoszenia: 14.11.2022


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A.

Zarząd Petrolinvest S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 grudnia 2022 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 123a (26 piętro, sala A).

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W PETROLINVEST S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI:
Ogólna liczba akcji w Spółce: 15.121.217
Ogólna liczba głosów z akcji: 15.121.217


Data publikacji ogłoszenia: 12.09.2022


INFORMACJA nt. SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021 

Zarząd Petrolinvest S.A. (dalej: “Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z brakiem dostępu do dokumentów Spółki nie jest obecnie możliwe sporządzenie skonsolidowanego raportu finansowego za rok obrotowy, którego koniec przypada na dzień 31 grudnia 2021 r. Zostały o tym powiadomione wszelkie właściwe organy i podmioty, w tym KRS i KNF. Spółka wielokrotnie wzywała byłego prezesa Zarządu Bertranda Le Guern do zwrotu dokumentów Spółki. Na żadne z tych wezwań nie została udzielona Spółce jakakolwiek odpowiedź. Również Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, prowadząca od półtora roku i bez żadnego skutku postępowanie karne w sprawie przestępstwa ukrywania dokumentów Spółki, jak i w sprawie innych przestępstw popełnionych na szkodę Spółki, dotąd nie doprowadziła do wydania dokumentów Zarządowi. Także żadna z prokuratur mających wiedzę o przestępstwie ukrywania dokumentów Spółki (Prokurator Generalny, prokuratury w Lublinie, w Gdyni, we Wrocławiu, w Poznaniu) do chwili obecnej nie podjęła się ani odnalezienia ukrywanych dokumentów Spółki, ani pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych popełnienia przestępstwa. Dlatego raport finansowy za rok 2021 nie będzie sporządzony aż do czasu zwrócenia Spółce dokumentów pozwalających Zarządowi na podjęcie właściwych działań sprawozdawczych.

Ryszard Małecki – Prezes Zarządu
Katarzyna Wlaźlak – Wiceprezes Zarządu


Data publikacji ogłoszenia: 03.03.2022


WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA PETROLINVEST S.A. W DNIU 28 LUTEGO 2022 r.


Data publikacji ogłoszenia: 03.03.2022


INFORMACJA O ZARZĄDZENIACH SĄDU W SPRAWIE UPADŁOŚCI

Zarząd Petrolinvest S.A. (dalej: “Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2022 r. Spółce zostały doręczone zarządzenia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz o zwrocie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wnioski te zostały nieprawidłowo złożone przez odwołany Zarząd Spółki. Jednocześnie pismo aktualnego Zarządu Spółki w sprawie wycofania wniosku o ogłoszenie upadłości w dalszym ciągu jest procedowane.

Ryszard Małecki – Prezes Zarządu
Katarzyna Wlaźlak – Wiceprezes Zarządu


Data publikacji ogłoszenia: 25.01.2022


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A.

Rada Nadzorcza Petrolinvest S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 lutego 2022 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 123a (26 piętro, sala A).

Załączniki:

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W PETROLINVEST S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI:
Ogólna liczba akcji w Spółce: 15.121.217
Ogólna liczba głosów z akcji: 15.121.217


Data publikacji ogłoszenia: 20.12.2021 r.


INFORMACJA O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2021 r. NA GODZ. 8:00

W związku ze zwołaniem przez byłych członków zarządu Bertranda Le Guern i Franciszka Krok na dzień 21 grudnia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni informujemy, iż w związku z odbyciem w dniu 16 listopada 2021 r. NWZA o identycznym porządku obrad z tym wyznaczonym na dzień 21 grudnia 2021 r., a także mając na uwadze podjęcie przez NWZA w dniu 16 listopada 2021 r. uchwał, których podjęcie przewidziane było przez NWZA w dniu 21 grudnia 2021 r., zarząd Spółki niniejszym odwołuje NWZA wyznaczone na dzień 21 grudnia 2021 r. na godz. 8:00.

Ryszard Małecki – Prezes Zarządu
Katarzyna Wlaźlak – Wiceprezes Zarządu


Data publikacji ogłoszenia: 08.12.2021

INFORMACJA O WYCOFANIU WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Zarząd Petrolinvest S.A. (dalej: “Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 3 grudnia 2021 r. Spółka skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pismo w sprawie wycofania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez odwołany Zarząd. O rozstrzygnięciu Sądu Zarząd Spółki będzie informował w kolejnym komunikacie. 

Ryszard Małecki – Prezes Zarządu
Katarzyna Wlaźlak – Wiceprezes Zarządu


Data publikacji ogłoszenia: 18.11.2021


WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZA PETROLINVEST S.A. W DNIU 16 LISTOPADA 2021 r.


Data publikacji ogłoszenia: 15.11.2021


INFORMACJA w sprawie komunikatu o odwołaniu NWZA opublikowanego za pośrednictwem systemu ESPI


Data publikacji ogłoszenia: 25.10.2021


ZMIANA OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A.


Data publikacji ogłoszenia: 18.10.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej “Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 listopada 2021 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 123a (26 piętro, sala A).

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W PETROLINVEST S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 15.121.217
Ogólna liczba głosów z akcji: 15.121.217


Warszawa, 10.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PETROLINVEST S.A. “Spółka” przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2021 roku, o godz. 08.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82


Warszawa, 16.07.2020

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Zarząd spółki Petrolinvest S.A przekazuje do wiadomości pełną treść protokółu z NWZA z dnia 09 lipca 2020 łącznie z treścią podjętych uchwał.

Zarząd Petrolinvest S.A.


Warszawa, 08.07.2020

OGŁOSZENIE DOT. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Zarząd Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81 – 383 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”, niniejszym informuję, iż z powodów technicznych będzie wnioskować o ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, przy otwarciu Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że po podjęciu stosownej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Zarząd niezwłocznie opublikuje informację o wyznaczonym terminie Zgromadzenia.

Zarząd Petrolinvest S.A.


Warszawa, 09.06.2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81 – 383 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”.

Zgodnie z art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.), informujemy, co następuje:

 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dalej jako „NWZA” lub „Zgromadzenie”, które odbędzie się w dniu 09 lipca 2020 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2017;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2017;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2018;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2018;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu;
 19. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
 21. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019;
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego zdematerializowane akcje Spółki;
 28. Wolne wnioski;
 29. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W związku z zakresem zmian Statutu Spółki, nowy projekt tekstu jednolitego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Projektowane zmiany związane są w głównej mierze z wygaśnięciem dotychczasowych uprawnień osobistych i dotyczą: wykreślenia dotychczasowego § 14 ust. 2 i ust.3; zmiany brzmienia dotychczasowego § 14 ust. 5 oraz § 17 ust. 2, wykreślenia dotychczasowego § 17 ust. 3.; zmiany dotychczasowego § 18 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 18 ust. 2; dodania pkt. 3 do dotychczasowego § 20 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 22; wykreślenia dotychczasowego § 24 ust. 3; zmiany dotychczasowego § 25; wykreślenia dotychczasowego § 29 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej – nwza.petrolinvest@gmail.com.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania dołączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy, o których mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), dalej „k.c.”, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie pod adresem: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 01 – 893 Gdynia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – nwza.petrolinvest@gmail.com – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób wskazany w ust. 2 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

4. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem nwza.petrolinvest@gmail.com akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia Zgromadzenia i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem oraz dokonać weryfikacji przesłanych dokumentów i identyfikacji osób. Wszystkie dokumenty są przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocników z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy.

Spółka informuje, że wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały zamieszczone na stronie internetowej www.petrolinvest.pl 

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 23 czerwca 2020 roku.

10. Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu:

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

 1. na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. 23 czerwca 2020 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 2. w terminie pomiędzy 09 czerwca 2020 roku, a 24 czerwca 2020 roku złożą żądanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dalej „KDPW”, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 w godz. 8 – 16, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz jest obowiązany wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego oraz okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

11. Dostęp do dokumentacji:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w godz. 8.00 – 16.00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nwza.petrolinvest@gmail.com lub pobrać tekst dokumentacji ze strony internetowej Spółki www.petrolinvest.pl. 

Spółki udostępni wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.petrolinvest.pl. 

Zarząd Petrolinvest S.A.


Warszawa, 09.06.2020

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81 – 383 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”.

W związku z długim okresem procedowaniem wniosku o ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w MSiG, spowodowanymi nadzwyczajnymi warunkami, Spółka podjęła decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które pierwotnie miało odbyć się w dniu 03 lipca 2020 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82.

Jednocześnie informujemy, że nowy termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie wyznaczony na 09 lipca 2020 roku. Stosowna informacja zostanie opublikowana w kolejnym komunikacie.

Zarząd Petrolinvest S.A.


Warszawa, 31.05.2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81 – 383 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”.

Zgodnie z art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.), informujemy, co następuje:

 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dalej jako „NWZA” lub „Zgromadzenie”, które odbędzie się w dniu 03 lipca 2020 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2017;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2017;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2018;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2018;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu;
 19. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
 21. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019;
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego zdematerializowane akcje Spółki;
 28. Wolne wnioski;
 29. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W związku z zakresem zmian Statutu Spółki, nowy projekt tekstu jednolitego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Projektowane zmiany związane są w głównej mierze z wygaśnięciem dotychczasowych uprawnień osobistych i dotyczą: wykreślenia dotychczasowego § 14 ust. 2 i ust.3; zmiany brzmienia dotychczasowego § 14 ust. 5 oraz § 17 ust. 2, wykreślenia dotychczasowego § 17 ust. 3.; zmiany dotychczasowego § 18 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 18 ust. 2; dodania pkt. 3 do dotychczasowego § 20 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 22; wykreślenia dotychczasowego § 24 ust. 3; zmiany dotychczasowego § 25; wykreślenia dotychczasowego § 29 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej – nwza.petrolinvest@gmail.com.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania dołączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy, o których mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), dalej „k.c.”, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie pod adresem: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 01 – 893 Gdynia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – nwza.petrolinvest@gmail.com – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób wskazany w ust. 2 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

4. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem nwza.petrolinvest@gmail.com akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia Zgromadzenia i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem oraz dokonać weryfikacji przesłanych dokumentów i identyfikacji osób. Wszystkie dokumenty są przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocników z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy.

Spółka informuje, że wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały zamieszczone na stronie internetowej www.petrolinvest.pl 

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 17 czerwca 2020 roku.

10.Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu:

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

 1. na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. 17 czerwca 2020 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 2. w terminie pomiędzy 30 maja 2020 roku, a 18 czerwca 2020 roku złożą żądanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dalej „KDPW”, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 w godz. 8 – 16, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz jest obowiązany wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego oraz okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

11. Dostęp do dokumentacji:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w godz. 8.00 – 16.00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nwza.petrolinvest@gmail.com lub pobrać tekst dokumentacji ze strony internetowej Spółki www.petrolinvest.pl. 

Spółki udostępni wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.petrolinvest.pl. 

Zarząd Petrolinvest S.A.


Warszawa, 31.05.2020

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81 – 383 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”.

W związku z problemami technicznymi, które wystąpiły podczas organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które pierwotnie miało odbyć się w dniu w dniu 19 czerwca 2020 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82.

Jednocześnie informujemy, że nowy termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie wyznaczony na 03 lipca 2020 roku. Stosowna informacja zostanie opublikowana w kolejnym komunikacie.

Zarząd Petrolinvest S.A.


Warszawa, 14.05.2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 01 – 893 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”.

Zgodnie z art. 4022 ustawy z dnia 15 września 200 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.), informujemy, co następuje:

 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dalej jako „NWZA” lub „Zgromadzenie”, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2017;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2017;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2018;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2018;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu;
 19. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
 21. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019;
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego zdematerializowane akcje Spółki;
 28. Wolne wnioski;
 29. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W związku z zakresem zmian Statutu Spółki, nowy projekt tekstu jednolitego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Projektowane zmiany związane są w głównej mierze z wygaśnięciem dotychczasowych uprawnień osobistych i dotyczą: wykreślenia dotychczasowego § 14 ust. 2 i ust.3; zmiany brzmienia dotychczasowego § 14 ust. 5 oraz § 17 ust. 2, wykreślenia dotychczasowego § 17 ust. 3.; zmiany dotychczasowego § 18 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 18 ust. 2; dodania pkt. 3 do dotychczasowego § 20 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 22; wykreślenia dotychczasowego § 24 ust. 3; zmiany dotychczasowego § 25; wykreślenia dotychczasowego § 29 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej – nwza.petrolinvest@gmail.com.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania dołączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy, o których mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), dalej „k.c.”, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie pod adresem: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 01 – 893 Gdynia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – nwza.petrolinvest@gmail.com – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób wskazany w ust. 2 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

4. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem nwza.petrolinvest@gmail.com akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia Zgromadzenia i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem oraz dokonać weryfikacji przesłanych dokumentów i identyfikacji osób. Wszystkie dokumenty są przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocników z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy.

Spółka informuje, że wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały zamieszczone na stronie internetowej www.petrolinvest.pl 

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 03 czerwca 2020 roku.

10. Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu:

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

 1. na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. 03 czerwca 2020 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 2. w terminie pomiędzy 11 maja 2020 roku, a 04 czerwca 2020 roku złożą żądanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dalej „KDPW”, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 w godz. 8 – 16, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz jest obowiązany wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego oraz okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

11. Dostęp do dokumentacji:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w godz. 8.00 – 16.00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nwza.petrolinvest@gmail.com lub pobrać tekst dokumentacji ze strony internetowej Spółki www.petrolinvest.pl. 

Spółki udostępni wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.petrolinvest.pl. 

Zarząd Petrolinvest S.A.

Bertrand Le Guern Prezes Zarządu

Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu


Warszawa, 10.04.2020

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 01 – 893 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz w związku z ograniczeniami z tego wynikającymi, Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które pierwotnie miało odbyć się w dniu w dniu 24 kwietnia 2020 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2020 r., podamy informację dotyczącą nowego terminu i miejsca odbywania się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Petrolinvest S.A.


Warszawa, 27.03.2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 01 – 893 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”.

Zgodnie z art. 4022 ustawy z dnia 15 września 200 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.), informujemy, co następuje:

 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dalej jako „NWZA” lub „Zgromadzenie”, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2017;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2017;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2018;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2018;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu;
 19. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
 21. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019;
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
 27. Wolne wnioski;
 28. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W związku z zakresem zmian Statutu Spółki, nowy projekt tekstu jednolitego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Projektowane zmiany związane są w głównej mierze z wygaśnięciem dotychczasowych uprawnień osobistych i dotyczą: wykreślenia dotychczasowego § 14 ust. 2 i ust.3; zmiany brzmienia dotychczasowego § 14 ust. 5 oraz § 17 ust. 2, wykreślenia dotychczasowego § 17 ust. 3.; zmiany dotychczasowego § 18 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 18 ust. 2; dodania pkt. 3 do dotychczasowego § 20 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 22; wykreślenia dotychczasowego § 24 ust. 3; zmiany dotychczasowego § 25; wykreślenia dotychczasowego § 29 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej – nwza.petrolinvest@gmail.com.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania dołączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy, o których mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), dalej „k.c.”, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie pod adresem: ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 01 – 893 Gdynia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – nwza.petrolinvest@gmail.com – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób wskazany w ust. 2 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

4. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem nwza.petrolinvest@gmail.com akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia Zgromadzenia i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem oraz dokonać weryfikacji przesłanych dokumentów i identyfikacji osób. Wszystkie dokumenty są przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocników z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy.

Spółka informuje, że wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały zamieszczone na stronie internetowej www.petrolinvest.pl 

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 08 kwietnia 2020 roku.

10. Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu:

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

 1. na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. 08 kwietnia 2020 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 2. w terminie pomiędzy 25 marca 2020 roku, a 09 kwietnia 2020 roku złożą żądanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dalej „KDPW”, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 w godz. 8 – 16, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz jest obowiązany wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego oraz okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

11. Dostęp do dokumentacji:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w godz. 8.00 – 16.00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nwza.petrolinvest@gmail.com lub pobrać tekst dokumentacji ze strony internetowej Spółki www.petrolinvest.pl. 

Spółki udostępni wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.petrolinvest.pl. 

Zarząd Petrolinvest S.A.


Warszawa, 11.12.2019

Spotkanie informacyjne dla akcjonariuszy Petrolinvest SA

Wszystkich akcjonariuszy Petrolinvest SA zapraszamy na spotkanie informacyjne z udziałem Pana Prezesa Bertranda Le Guern, które odbędzie się w dniu 14 grudnia (sobota) o godz. 15.00 w Hotelu Gromada w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 2 w sali „Jagoda”.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji Spółki (wyciąg z rachunku w DM/świadectwo depozytowe itd.) oraz dokumentu tożsamości. Nie dotyczy to członków Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Petrolinvest SA.


Warszawa, 11.12.2019

Odwołanie NWZA Petrolinvest SA

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 13.12.2019 nie odbędzie się z przyczyn formalnych.

O nowym terminie NWZA Spółka poinformuje w osobnym komunikacie.


Warszawa, 17.11.2019

OGŁOSZENIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A.

Na wniosek Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Petrolinvest S.A., Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Data i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy : Warszawa, piątek 13 grudnia 2019 r. godz. 14:00.

Szczegółowa lokalizacja NWZA zostanie podana do wiadomości w terminie 10 dni.