Menu Content/Inhalt
Strona główna
banner
Aktualności
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o spłacie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach
21.08.2017 /
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym zostały uregulowane wymagalne zobowiązania Spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie („ZUS") (w związku z raportami bieżącymi nr 9/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie opisu roszczeń ZUS oraz nr 35/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości).

Więcej…
Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie uchwały Zarządu Novej Giełdy
27.07.2017 / Informacja własna
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do opublikowanej na stronie internetowej https://novagielda.pl, uchwały Zarządu Novej Giełdy z dnia 26.07.2017 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Novej Giełdzie instrumentów finansowych PETROLINVEST informuje, że działania podejmowane przez Nova Giełda Sp. z o.o. dzieją się bez wiedzy i akceptacji Zarządu Spółki.
Więcej…
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
07.07.2017 / Informacja własna
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia  4 lipca 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("GPW") zwróciła się do Spółki o przekazanie kopii postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki w oparciu o przepis art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe po jego uprawomocnieniu się. Zwróciła przy tym uwagę, że stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2016.1639), po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki lub postanowienia o oddaleniu wniosku  o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub wystarcza jedynie  na zaspokojenie kosztów postępowania, następuje z mocy prawa skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym ze wskazanej ustawy, powstałym w związku z ofertą publiczną  akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.
Więcej…
Komunikaty prasowe
Skarga do WSA na decyzję KNF
23.06.2017
Wobec wielu zapytań kierowanych do Zarządu Spółki, informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., "p.p.s.a."), skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, zaś organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.
Działania podejmowane przez Zarząd Spółki w związku z decyzją KNF
07.06.2017
W związku z licznymi pytaniami od akcjonariuszy Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) potwierdza, że w najbliższym czasie będzie składać skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 26 maja 2017 roku o utrzymaniu w mocy decyzji KNF z dnia 19 lipca 2016 roku o bezterminowym wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wraz z wnioskami, w tym wnioskiem kierowanym do KNF, o zawieszenie w całości wykonania decyzji.